search
 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ КРИПТОТРЕЙДІНГУ (ТОРГІВЛІ НА КРИПТОВАЛЮТНИХ РИНКАХ)

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця Бішко Юрія Ярославовича (ІПН 3483407310) (далі по тексту – Виконавець) будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі по тексту – Замовник) укласти Договір про надання послуг із вивчення основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) , тобто через Інтернет (далі по тексту – Договір).

Продавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті https://bikotrading.pro  (далі по тексту – Сайт).

Цей Договір є договором приєднання.

E-mail: jordan@bikotrading.com

Телефон: +380689406010 

1. Визначення термінів.

1.1 Замовник– будь-яка фізична чи юридична особа, яка оплатила Пакет послуг по вивченню основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) або особа, на користь якої оплачено Пакет послуг.

1.2 Дистанційний метод навчання – спосіб проведення занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, який полягає у використанні Сторонами програм/додатків/месенджерів, які працюють через Інтернет – Skype, Viber, Telegram, Messenger, Zoom, Instagram, Discord та інших програм, Визначених Замовником на Сайті та/або за домовленістю сторін.

1.3 Пакет послуг – сукупність навчальних Послуг з вивчення основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках), запропонованих Виконавцем Замовнику на Сайті.

1.4 Навчальний курс – сукупність занять, які проводяться Виконавцем Замовнику відповідно до підготовленої навчальної програми, яка складається за наслідками тестування Замовника та/або за домовленістю сторін і відповідає рівню знання основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) останнього, його цілям і завданням.

2. Предмет Договору

2.1 За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з вивчення основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) дистанційно, які Замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі.

2.2 Послуги з вивчення основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) надаються Замовнику на занятті в групі або індивідуально.

2.3 Виконавець гарантує структурований навчальний курс за навчальним планом, при цьому Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг цілям, завданням, уявленням та/або бажанням Замовника.

3. Навчальний процес

3.1. Замовник самостійно обирає Пакет послуг через Сайт або за допомогою менеджера компанії.

3.2. Навчальний процес відбувається згідно з графіком навчання визначеним спільно Замовником та Виконавцем, з урахуванням завантаженості Замовника.

3.3. Замовник та Виконавець мають право коригувати графік навчання відповідно до умов цього розділу.

3.3.1. Виконавець може коригувати дату і годину початку занять та графік надання Послуг шляхом перенесення заняття в зв'язку з настанням обставин, які не залежать від волі Виконавця (наприклад, державні свята, хвороба викладача, тощо), попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 2 години до дати та часу запланованого заняття.

3.5. Початком занять по Пакету послуг є перше заняття за розкладом, а закінченням - останнє заняття за розкладом.

3.6. Опис послуг

3.6.1. Послуги і безкоштовні матеріали :

3.6.2. Об'єм доступних Замовнику Послуг, залежить від придбаного продукту (пакету послуг).

Якщо Замовник користуєтеся Послугами або матеріалами, доступними у відкритих розділах сайту https://bikotrading.pro або на безкоштовних вебінарах, інтенсивах, майстер-класах, то Замовник отримує тільки базову інформацію по тематиці, що цікавить Замовника та/або була встановлена Виконавцем.

3.7. Платні послуги:

3.7.1. У разі придбання платних послуг, Замовник отримує

розширену інформацію, а також доступ до платного

контенту та платних сервісів сайту

https://bikotrading.pro. Замовник може придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату.

Зверніть увагу:

Деякі курси навчання мають на увазі самостійну

роботу і виконання певних завдань (домашніх

завдань), які є частиною процесу надання Послуг

і впливають на кінцевий результат навчання Замовника.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:

- надавати Замовнику Послуги якісно та в обсязі, обраному Замовником відповідно до умов цього Договору;

- залучати до процесу надання Послуг викладачів;

- забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення занять із Замовником, своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.

4.2. Виконавець має право:

- отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору;

- у будь-який момент відмовити Замовнику в наданні Послуг та розірвати Договір у разі, якщо його поведінка під час отримання Послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки та надавати інформацію в рамках навчального плану, у разі порушення Замовником графіку відвідування занять, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця (факт зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця визначається на розсуд Виконавця) . У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

4.3. Замовник зобов'язаний:

- сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки;

- вчасно з'являтися на заняття. У разі відсутності Замовника на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця;

- забезпечувати лише персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця;

- використовувати усі навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця на навчальні матеріали та методики.

4.4. Замовник має право:

- отримувати Послуги, відповідно до положень цього Договору;

- отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

5. Вартість послуг, порядок розрахунків та повернення коштів (Відшкодування)

5.1. Вартість Послуг зазначається Виконавцем на Сайті та/або за допомогою менеджера компанії в інших  соціальних мережах, які використовує Виконавець та варіюється залежно від Пакету послуг.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця авансовим платежем до початку надання Послуг. Оплата має бути внесена за весь курс навчання одним платежем або частинами за згодою сторін у визначений сторонами термін.

5.2.1. В разі невиконання Замовником платіжних зобов'язань або неналежного виконання Замовником платіжних зобов'язань Виконавець залишає за собою право пред'являти претензії з

приводу порушення встановлених термінів оплати послуг. У випадку неможливості списання грошових коштів з платіжної картки Замовника, Виконавець має право не починати надання Послуг або призупинити їх надання, до моменту їх повної оплати. 

5.3. Оплата здійснюється перерахуванням на банківський рахунок Виконавця, якщо інше не було узгоджено Замовником та Виконавцем.

5.4. Датою оплати Послуг Замовником вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або інші рахунки за згодою сторін.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, здійснювати зміну вартості Послуг, що надаються, опублікувавши нові тарифи на Сайті або повідомивши Виконавця через засоби попередньої комунікації. Нова вартість Послуг вступає в дію з моменту публікації відповідної інформації на Сайті або після відповідного повідомлення Замовнику в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості Послуг ще не опублікована на Сайті і не поширюється на вже оплачені Замовником Послуги.

5.6. Виконавець може повернути кошти Замовнику до того як Замовник розпочав заняття, або відвідав не більше одного заняття. В інших випадках Виконавець кошти не повертає.

5.7. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом особистого подання Замовником на електронну адресу : jordan@bikotrading.com

письмової заяви або в службу турботи клієнтів у telegram - @jordan_bikotrading

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. За порушення Замовником права інтелектуальної власності Виконавця, Замовник сплачує штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень за кожне порушення.

6.3. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Пакету послуг.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

8. Обставини непереборної сили

8.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) місяці.

8.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний строк їх дії протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

8.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів можуть розірвати цей Договір.

9. Набрання чинності та строк дії договору

9.1. Користуючись сайтом Виконавця, а саме:

https://bikotrading.pro (та усіма піддоменами)  та/або придбаваючи Послуги, пропоновані Виконавцем, Замовник здійснює акцепт оферти і укладає з Виконавцем Договір про надання послуг із вивчення основ криптотрейдінгу (торгівлі на криптовалютних ринках) , обов'язковий для виконання.

9.2 Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір.

9.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору наступними способами:

9.3.1.  Фактичним користуванням Послугами і матеріалами сайту https://bikotrading.pro та інших соціальних мереж Виконавця. У цьому випадку Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядатиме факт використання Послуг як акцепт оферти.

9.3.2. Користуючись сайтом https://bikotrading.pro або пропонованими на сайті https://bikotrading.pro та/або в інших соціальних мережах Виконавця, послугами, Замовник приймає усі вказані умови, а також

дає згоду на обробку його персональних даних у

відповідності до політики конфіденційності Виконавця опублікованої за адресою https://bikotrading.pro .

9.3.3. Обранням бажаного Пакету послуг, інформація про який розміщена на Сайті або надана Замовнику менеджером компанії;

9.3.4. Оплатою Замовником Послуг Виконавця.

9.4. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

9.5. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

10. Прикінцеві положення

10.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.

10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сайті.

10.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця.

10.5. Виконавець має право надсилати Покупцю смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов'язаної з конкретним замовленням.