ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Останнє оновлення Договору публічної оферти: 26.05.2021

ПРЕАМБУЛА

Перед використанням вебсайту, уважно ознайомтесь зі змістом цього Договору публічної оферти, зокрема щодо умов надання послуг, порядку оплати та розмежування відповідальності Сторін.

Договір публічної оферти розміщений на вебсторінці, доступній за адресою в мережі інтернет: bikotrading.pro. Кожен користувач має можливість попередньо ознайомитися із його текстом. Доступ до вебсторінки з Договором публічної оферти надається користувачам із вебсайтів, зареєстрованих за доменними іменами:

 • bikotrading.com.ua
 • bikotrading.com
 • bikocourse.com.ua
 • bikocourse.com
 • bikotradingcourse.com
 • bikotradecourse.store
 • 3stepstrategy.greenwich-indicators.com
 • bikotrading.pro

Застерігаємо, що за цим Договором публічної оферти надаються інформаційно-консультаційні послуги та рекомендації на основі власного досвіду Виконавця та його представників. Дані послуги не належать до навчальних, брокерських, інвестиційних, послуг з управління активами інституційних інвесторів та інших видів діяльності, що підлягають обов’язковому ліцензуванню за законодавством України.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фізична особа-підприємець Бішко Юрій Ярославович (далі – «Виконавець»), з однієї Сторони, пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – «Замовник»), з іншої сторони, приєднатися до цього Договору публічної оферти (далі – «Договір») на визначених умовах та відповідно до обраного пакета послуг. При одночасному згадуванні «Виконавець» та «Замовник» - «Сторони».

Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Замовників без надання переваги одному Замовнику перед іншим.

Замовник підтверджує своє погодження з усіма положеннями Договору шляхом приєднання до нього конклюдентними діями.

Непогодження з усіма умовами Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем та отримання Замовником інформаційно-консультаційних послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Вебсайт – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов’язаних між собою, доступних у мережі інтернет. Залежно від умов, що мають відношення до конкретних послуг, в положеннях Договору під вебсайтом може матися на увазі сукупність вебсторінок, зареєстрованих за одним із доменних імен:

 • bikotrading.com.ua
 • bikotrading.com
 • bikocourse.com.ua
 • bikocourse.com
 • bikotradingcourse.com
 • bikotradecourse.store
 • 3stepstrategy.greenwich-indicators.com
 • bikotrading.pro

Додаткові матеріали – супутні інформаційні матеріали у формі таблиць, презентацій, чек-листів, статей, конспектів, посилань тощо до відеороликів, їх записів, доступ до яких Замовник отримує в особистому кабінеті на навчальній платформі, у закритих чатах та каналах у соціальних мережах або на особисту електронну пошту.

Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до одного із вебсайтів та використовує його за допомогою мережі інтернет.

Менеджер – представник Виконавця, який супроводжує Користувача з технічних питань, що стосуються предмету Договору.

Аналітик - представник Виконавця, який публікує в закритому каналі в соціальній мережі Discord або на інших доступних платформах прогнози, аналітичні та статистичні дані, а також пропонує Замовнику стратегії варіантів ведення фінансової діяльності.

Куратор – представник Виконавця, який супроводжує Замовника з організаційних питань, що стосуються предмету Договору. Особа куратора в певних випадках може збігатися з особою Виконавця.

Пакет послуг – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультаційних послуг за Договором, визначена Виконавцем, у певному обсязі та за конкретну ціну залежно від обраного Замовником тарифу.

Форма – спеціально передбачена функціональна можливість для заповнення та відправлення даних Замовника. Заповнення форми може здійснюватися для оплати вартості пакета послуг через послуги Фінансового агента, здійснення зворотного зв’язку із Менеджером або для запису на лекції, майстер-класи, воркшопи, консультації чи отримання додаткових матеріалів на електронну пошту тощо.

Зворотний зв’язок – надання відповідей із приводу інформаційних, організаційних, технічних та будь-яких інших питань Користувача чи Замовника, що можуть виникати як у процесі надання послуг, так і поза ним.

Служба підтримка – коло представників Виконавця (або сам Виконавець), що надають Користувачу та Замовнику зворотний зв’язок.

Фінансовий агент – електронна платіжна система, яка з використанням електронних способів обробки платежів здійснює переказ грошових коштів за дорученням Виконавця. Фінансовим агентом по Договору вважається Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЄНС"» (код ЄДРПОУ: 38905834).

Тариф – узагальнення для платних інформаційно-консультаційних послуг, що визначає їх обсяг у межах конкретного формату.

Треті особи – фізичні особи, індивідуальні підприємці і юридичні особи, що не є Сторонами цього Договору.

Решта термінів, що не визначені цим Договором, тлумачаться відповідно до законодавства України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець пропонує надати Замовнику певний комплекс інформаційно-консультаційних послуг. Кінцевий обсяг комплексу послуг залежить від формату надання послуг та обраного Замовником тарифу.

За цим Договором Виконавець може надавати Замовнику на його власний вибір платні послуги (далі – «послуги») в наступних форматах:

 • Надання послуг у межах клубу;
 • Проходження курсу;
 • Проведення індивідуальних занять;
 • Надання доступу до індикаторів.

Виконавець може надавати Замовнику безоплатні послуги, формат та обсяг надання яких залежить від тих умов, що зазначені на вебсайті на момент акцепту Замовником цього Договору.

Користувач має можливість ознайомитися з інформацією щодо форматів та тарифів запропонованих пакетів послуг на вебсайті та шляхом звернення до служби підтримки. Така інформація має відповідати тим умовам, що зазначені в цьому Договорі. У випадку наявності розбіжностей між умовами Договору та інформацією, що міститься на вебсайті, застосуванню підлягають положення Договору.

Замовник здійснює оплату за платні послуги в розмірі вартості обраного тарифу в порядку та на умовах, що визначені цим Договором.

Виконавець має право змінювати обсяг пакетів послуг, що надаються за цим Договором, та ціну відповідних тарифів без попереднього повідомлення про це Замовника. Виконавець не може змінювати обсяг та вартість тих послуг, що передбачають лише разову оплату та що були оплачені Замовником у повному обсязі, на момент прийняття змін.

ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість обраного Замовником пакета платних послуг складає грошову суму, що зазначена на вебсайті на момент надання Користувачем акцепту Договору. У разі, якщо на вебсайті не визначена вартість пакета послуг за певним тарифом, то Користувач може дізнатися про актуальну вартість шляхом звернення до служби підтримки.

Оплата здійснюється в безготівковій формі за допомогою послуг Фінансового агента або на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.

Замовник має право здійснити оплату на підставі рахунку після звернення до служби підтримки на вебсайті та отримання рахунку на вказану Замовником електронну пошту або в особистому повідомленні в месенджері, у разі надання менеджеру необхідних даних для здійснення зв’язку.

Замовник зобов’язаний здійснити оплату на підставі рахунку протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту відправлення менеджером служби підтримки рахунку.

Днем виконання зобов’язань Замовника зі сплати вартості платних послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником пакета послуг, на поточний банківський рахунок Виконавця або на рахунок Фінансового агента.

На підтвердження проведення Замовником оплати вартості послуг за допомогою послуг Фінансового агента, Замовник отримує чек на свою електронну пошту.

Банківська виписка Виконавця та/або виписка від Фінансового агента, у якій зафіксована інформація щодо проведення транзакції Замовником із зазначенням ідентифікаційних даних Замовника, вважається доказом щодо акцептування Замовником умов Договору.

Для споживання безоплатних послуг, Замовник не повинен здійснювати жодних платежів на користь Виконавця.

ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦЕПТУ

Укладати Договір має право будь-яка особа, яка набула повної цивільної дієздатності відповідно до чинного законодавства держави свого громадянства. У випадку, якщо в особи відсутній достатній рівень дієздатності, то Договір укладають батьки, опікуни (піклувальники), усиновлювачі в інтересах особи, яку представляють.

Укладання Договору відбувається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Користувачем вебсайту та приєднання до умов Договору конклюдентними діями, без підпису письмового примірника між Замовником та Виконавцем.

Моментом надання згоди (акцепту) за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Замовником пакет платних послуг або факт відправлення Замовником заповненої форми для запису на безоплатні лекції, майстер-класи, воркшопи, консультації чи отримання додаткових матеріалів на електронну пошту тощо.

Укладаючи Договір, Замовник автоматично повністю та безумовно погоджується із прийняттям положень Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору, та зобов'язується дотримуватися усіх умов без жодних виключень або застережень.

Замовник може додатково підтвердити своє ознайомлення та надання згоди щодо всіх умов Договору при заповненні форми для здійснення оплати на вебсайті шляхом проставлення відповідної відмітки («галочки») або при зверненні до служби підтримки з метою здійснити оплату вартості пакета платних послуг на рахунок Виконавця.

Замовник не має права споживати послуги за Договором, якщо Договір не було укладено, або якщо Замовник не погоджується із положеннями Договору.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги за Договором (в т.ч. безоплатні) надаються дистанційно в мережі інтернет. Виконавець розпочинає надання платних послуг після здійснення Замовником повної оплати вартості пакета послуг, обраного останнім.

Для надання послуг (в т.ч. безоплатних) за Договором, надання зворотного зв’язку чи вирішення проблем технічного або організаційного характеру Виконавець може доручити виконання своїх обов’язків третім особам, зокрема представникам в особі менеджерів, кураторів, аналітиків тощо. При цьому Виконавець не несе відповідальності за протиправні дії своїх представників при наданні послуг за цим Договором, але у межах своїх можливостей докладає всіх зусиль для забезпечення захисту прав та інтересів Замовника.

Замовнику надається той комплекс послуг, що був зазначений на вебсайті або оговорений менеджером на момент здійснення оплати повної вартості відповідного пакета плтаних послуг.

Оплата вартості деяких пакетів послуг, інформація щодо яких розміщена на вебсайтах, можлива лише після звернення Користувача до менеджера або шляхом заповнення відповідних форм, що розміщені під тарифами доступних пакетів послуг або на окремих вебсторінках.

Користувач та Замовник мають можливість звернутися до:

Менеджера з питаннями щодо порядку здійснення оплат, обсягу комплексу послуг за кожним тарифом, уточнюючими питаннями щодо предмета Договору, з приводу виникнення технічних перешкод для користування особистим кабінетом на навчальній платформі або проблем із доступом до закритих чатів та каналів у соціальній мережі Discord та інших технічних питань.
Користувач та Замовник може зв’язатись із менеджером самостійно через контакти, що визначені на вебсайті, або замовивши на вебсайті зворотний зв’язок.

Куратора з питаннями щодо порядку надання послуг, виконання і перевірки домашніх завдань, проведення індивідуальних чи групових зустрічей у режимі відеоконференції, а також із приводу виникнення технічних проблем, що унеможливлюють надання або споживання послуг за Договором, чи інших організаційних питань.
Замовник може звернутися до менеджера за контактами чи посиланням на особисті сторінки в соціальних мережах, що стануть відомі Замовнику після початку надання послуг за обраним пакетом послуг.

Для отримання безоплатних послуг, Замовнику на вебсайті може бути запропоновано заповнити відповідну форму для здійснення запису на лекції, майстер-класи, воркшопи, консультації, отримати додаткові матеріали на електронну пошту тощо. Виконавець надсилає на електронну пошту Замовнику додаткові матеріали або посилання з доступом до них упродовж 2 (двох) календарних днів після заповнення форми останнім.

Матеріали, що розміщені в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord, відправлені особисто Замовнику на його електронну пошту в процесі надання послуг (в т.ч. безоплатних), а також інформація, яка стала доступна Замовнику з будь-яких інших джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором, зокрема в особистих чи групових зустрічах у режимі відеоконференції, є авторською та особистою, Замовник може не погоджуватися з позиціями та думками, викладеними в них.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕЖАХ КЛУБУ

У цьому розділі та в інших положеннях Договору терміни будуть мати наступне значення:

 • Підписка – тимчасовий або безстроковий оплатний доступ до матеріалів у закритому каналі соціальної мережі Discord.
 • Сигнал – інформація у форматі допису із пропозицією купити або продати певну криптовалюту в певний проміжок часу.
 • Клуб – узагальнена спільнота закритого чату та каналу в соціальній мережі Discord, участь в якій гарантується у випадку успішної оплати одного із пакетів послуг.

До комплексу послуг у форматі участі в клубі залежно від обраного Замовником тарифу можуть входити наступні послуги:

 • Надання тимчасового доступу Замовника до закритого Discord-каналу клубу.
 • Адміністрування закритого чату та каналу в соціальній мережі Discord.
 • Публікація в закритому Discord-каналі клубу сигналів, прогнозів, аналітичних, статистичних, будь-яких інших даних, додаткових матеріалів, відеоматеріалів тощо.
 • Проведення групових зустрічей у дистанційному форматі в режимі відеоконференцій.
 • Забезпечення зворотного зв’язку з учасниками закритого Discord-каналу клубу.

Після проведення успішної оплати в повному обсязі за отримання доступу до клубу Менеджер або Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів надсилає Замовнику на електронну пошту посилання-запрошення з персональним доступом до закритого клубу.

Замовник споживає послуги шляхом отримання доступу до закритого клубу. Початком надання послуг вважається надання Замовнику доступу до закритого клубу.

Після отримання повідомлення, зазначеного у п.7.3. послуги вважаються наданими в повному обсязі. Отримання такого повідомлення свідчить про можливість Замовника ознайомитися зі всіма матеріалами, інформацією, що передбачені обраним Замовником тарифом.

Куратор протягом строку дії підписки, яку придбав Замовник, публікує в закритому Discord-каналі клубу інші додаткові матеріали, нові сигнали новини крипторинку, інформацію по актуальним тенденціям та трендам крипторинку, прогнози, статистичні, аналітичні та будь-які інші дані.

Куратор, якщо це передбачено обраним Замовником пакетом послуг, проводить групові зустрічі для учасників клубу в режимі відеоконференцій за власним графіком та на власний розсуд, а також повідомляє учасників у закритому Discord-каналі клубу про дату, час та умови проведення найближчих групових зустрічей.
Замовник самостійно приймає рішення щодо відвідування групових зустрічей для учасників клубу.

Підписка на закритий Discord-канал клубу залежно від обраного тарифу може надаватися Замовнику безстроково або на попередньо встановлений строк.

Продовження строку дії підписки на закритий Discord-канал клубу може здійснюватися за бажанням Замовника шляхом повідомлення про таке бажання Виконавця або менеджера на електронну пошту.
Продовженням терміну дії підписки вважається факт зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником тарифу, на поточний рахунок Виконавця.

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ

У цьому розділі та в інших положеннях Договору терміни будуть мати наступне значення:

 • Курс – сукупність послуг Виконавця, що надаються Замовнику, в об’ємі залежному від обраного тарифу, у формі обмеженого в часі доступу до інформаційних відеороликів, додаткових матеріалів, закритого чату, каналу та надання зворотного зв’язку.
 • Навчальна платформа – окремий вебсайт для надання інформаційно-консультаційних послуг у дистанційній формі Замовнику, який сплатив повну вартість курсу.
 • Модуль – частина курсу з певною кількістю інформаційних відеороликів та додаткових матеріалів, що пов’язані однією темою.
 • Домашні завдання – завдання для самостійного виконання учасником у будь-якій формі, що є частиною курсу.

До комплексу послуг у форматі проходження курсу залежно від обраного Замовником тарифу можуть входити наступні послуги:

 • Надання доступу до відеоматеріалів та інших додаткових матеріалів у кількості, що визначена обраним Замовником пакетом послуг, на навчальній платформі.
 • Підготовка, надання домашніх завдань для самостійного опрацювання.
 • Перевірка виконаних домашніх завдань.
 • Проведення групових зустрічей у дистанційному форматі в режимі відеоконференцій.
 • Створення чату для комунікації в соціальній мережі Discord, адміністрування чату та підтримання зв’язку з учасниками курсу.
 • Надання тимчасового доступу Замовника до закритого Discord-каналу клубу.
 • Забезпечення зворотного зв’язку для учасників курсу.

Після проведення успішної оплати в повному обсязі за обраний Замовником тариф для проходження курсу Виконавець або менеджер протягом 2 (двох) робочих днів створює особистий кабінет Замовника на навчальній платформі та передає останньому доступ до нього.

Виконавець або менеджер надає Замовнику доступ до особистого кабінету шляхом відправлення посилання та/або даних для здійснення входу на електронну пошту останнього.

Замовник споживає послуги шляхом отримання доступу до особистого кабінету, де розміщенні матеріали обраного пакета послуг курсу. Початком надання послуг вважається надання доступу Замовнику до особистого кабінету.

Після отримання повідомлення, зазначеного у п.8.4. послуги вважаються наданими в повному обсязі. Отримання такого повідомлення свідчить про можливість Замовника отримати доступ до всіх відеороликів та додаткових матеріалів.

Доступ до особистого кабінету, відеороликів та інших додаткових матеріалів надається Замовнику з використанням технічних можливостей навчальної платформи SendPulse.

Доступ до матеріалів курсу надається Замовнику поступово. Лише після перегляду Замовником матеріалів окремого модуля, останньому відкривається доступ до перегляду матеріалів наступного модуля.

Домашні завдання в межах курсу, якщо вони входять до обраного Замовником пакета послуг, не підлягають обов’язковому виконанню, Замовник виконує домашні завдання на власний розсуд.

Виконавець або куратор мають упродовж 10 (десяти) робочих днів перевірити домашні завдання, отриманні від Замовника. Результати перевірки домашніх завдань Замовника, якщо це передбачено обраним пакетом послуг, надаються Замовнику на навчальній платформі, в соціальних мережах або оговорюються на зустрічах в режимі відеоконференції.

Виконавець за власним бажанням може змінювати кількість відеороликів та додаткових матеріалів або їх наповнення в межах курсу без додаткового погодження із Замовником за виключенням зменшення обсягу послуг.

Куратор, якщо це передбачено обраним Замовником пакетом послуг, проводить групові зустрічі для учасників курсу в режимі відеоконференцій за власним графіком та на власний розсуд, а також повідомляє учасників про дату, час та умови проведення найближчих групових зустрічей.
Замовник самостійно приймає рішення щодо відвідування групових зустрічей для учасників курсу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

У цьому розділі та в інших положеннях Договору термін буде мати наступне значення:

 • Індивідуальні заняття – комплекс наставницьких занять, що проводяться куратором або аналітиком у режимі відеоконференцій.

До комплексу послуг у форматі індивідуальних занять залежно від обраного Замовником тарифу можуть входити наступні послуги:

 • Проведення зустрічей у дистанційному форматі в режимі відеоконференцій.
 • Надання рекомендацій, індивідуальної стратегії, плану стабілізації та покращення фінансових результатів Замовника.
 • Надання тимчасового доступу до чату з куратором або аналітиком у соціальній мережі Discord або Telegram.
 • Надання доступу к додатковим матеріалам.

Після проведення успішної оплати в повному обсязі за проведення індивідуальних занять Менеджер або Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів надсилає Замовнику на електронну пошту посилання-запрошення до чату з куратором або аналітиком у соціальній мережі Discord або Telegram.

Замовник споживає послуги шляхом проведення з куратором/аналітиком зустрічей у режимі відеоконференцій або отримання доступу до додаткових матеріалів.

Упродовж строку надання послуг у форматі індивідуальних занять за обраним Замовником тарифом Виконавець, куратор або аналітик можуть надавати Замовнику доступ до додаткових матеріалів або посилання на них на електронну пошту останнього.

Після створення чату з куратором або аналітиком, останній разом із Замовником узгоджують дату та час проведення наступних індивідуальних занять. Про скасування або перенесення зустрічі на новий час та/або в інший день Замовник разом із куратором/аналітиком повідомляють один одного через соціальну мережу Discord або Telegram.

Замовник із будь-яких причин має право скасувати або перенести зустріч у режимі відеоконференції не менше ніж за 1 (одну) годину до попередньо узгодженої з куратором/аналітиком дати та часу проведення такої зустрічі. У разі, якщо Замовник не попередив куратора/аналітика або попередив із порушенням визначеного строку про бажання скасувати або перенести зустріч, то така зустріч вважатиметься проведеною.

Куратор/аналітик у попередньо визначений час та дату проводить зустріч у режимі відеоконференції із Замовником. Тривалість однієї зустрічі за будь-яким тарифом не може становити понад 60 (шістдесяти) хвилин.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНДИКАТОРІВ

У цьому розділі та в інших положеннях Договору терміни будуть мати наступне значення:

 • Індикатор – інструмент, що в автоматичному або напівавтоматичному режимі здійснює аналіз різних параметрів криптовалюти в певний період часу для прогнозування подальшого графіка руху ціни.

До комплексу послуг у форматі надання доступу до індикаторів залежно від обраного Замовником тарифу можуть входити наступні послуги:

 • Адміністрування закритого чату та каналу в соціальній мережі Discord.
 • Надання тимчасового доступу Замовника до закритого чату та каналу в соціальній мережі Discord.
 • Надання рекомендацій щодо здійснення продажу чи купівлі криптоактивів у режимі реального часу на основі різних індикаторів.
 • Публікація в закритому Discord-каналі сигналів, прогнозів, аналітичних, статистичних, будь-яких інших даних.
 • Забезпечення зворотного зв’язку з учасниками закритого Discord-каналу.

Після проведення успішної оплати в повному обсязі за надання доступу до індикаторів Менеджер або Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів надсилає Замовнику на електронну пошту посилання-запрошення з персональним доступом до закритого Discord-каналу з індикаторами.

Куратор або аналітик протягом строку дії підписки, яку придбав Замовник, публікує в закритому Discord-каналі з індикаторами нові сигнали, прогнози, статистичні, аналітичні та інші дані.

Замовник споживає послуги шляхом отримання інформації, що пропонується куратором або аналітиком у закритому Discord-каналі з індикаторами. Отримана Замовником інформація використовується ним на власний розсуд.

Підписка на закритий Discord-канал надається Замовнику на попередньо встановлений строк залежно від обраного останнім тарифу.

Продовження строку дії підписки на закритий Discord-канал з індикаторами може здійснюватися за бажанням Замовника шляхом повідомлення про таке бажання на електронну пошту Виконавця або менеджера. Продовженням терміну дії підписки вважається факт зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником тарифу, на поточний рахунок Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Замовник має право:

 • ставити Виконавцю, менеджеру, куратору додаткові питання організаційного, інформаційно-консультаційного та технічного характеру, що пов’язані з порядком надання послуг за цим Договором, у межах компетенції Виконавця та його представників;
 • за власним бажанням споживати або відмовитися від споживання додаткових послуг, що передбачені обраним пакетом послуг, зокрема щодо виконання домашніх завдань, приєднання до зустрічей, що проводяться в режимі відеоконференцій тощо;
 • самостійно покидати чати та канали в соціальних мережах у будь-який час без попередження про це Виконавця;
 • продовжувати строк дії підписки на закриті Discord-канали після здійснення оплати за новим тарифом.

Замовник зобов’язаний:

 • оплатити вартість послуг відповідно до умов та порядку, що передбачені цим Договором;
 • самостійно оцінювати економічні ризики та вигоди, податкові, юридичні, бухгалтерські наслідки укладання угоди та використання отриманої внаслідок споживання послуг (в т.ч. безоплатних) за Договором інформацій чи рекомендацій, а також оцінювати готовність та можливість прийняти такі ризики;
 • постійно та неухильно дотримуватися умов цього Договору та всіх додатків, що розміщені на вебсайті, зокрема Правил чату.
 • не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім як в особистих, будь-які матеріали, що розміщені в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord, а також інформацію, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг (в т.ч. безоплатних) за цим Договором, зокрема в особистих чи групових зустрічах у режимі відеоконференції;
 • не створювати на основі матеріалів у чатах та каналах у соціальних мережах Discord та Telegram інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як в особистих цілях;
 • не передавати третім особам доступ до закритих чатів та каналів у соціальній мережі Discord будь-яким способом.

Виконавець має право:

 • вносити зміни до Договору та інших додатків, що розміщені на вебсайтах без попередження про це Замовника;
 • вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих на себе зобов’язань, шанобливого ставлення до інших учасників закритих чатів та каналів у соціальній мережі Discord, менеджерів, кураторів та Виконавця особисто;
 • оновлювати зміст послуг за цим Договором (за виключенням зменшення обсягу послуг), функціональні можливості вебсайту та/або особистого кабінету Замовника в будь-який час без попередження Замовника;
 • доручити менеджерам здійснювати зворотний зв’язок із питань здійснення оплат, отримання посилання-запрошення з персональним доступом, надання інших послуг тощо;
 • здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Discord, Telegram, Viber, Instagram тощо або здійснювати дзвінки за номером телефона Замовника із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб;
 • призупинити, припинити права Замовника на членство в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord у будь-який час без штрафних санкцій із метою захисту своїх законних ділових інтересів;
 • залучати кураторів та аналітиків для надання послуг відповідно до цього Договору;
 • в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках, якщо Замовник порушив п.11.2.4. – п.11.2.6, що передбачені цим Договором.

Виконавець зобов’язаний:

 • вносити зміни до Договору та інших додатків, що розміщені на вебсайтах без попередження про це Замовника;
 • надати послуги за цим Договором в обсязі, за який Замовник здійснив повну оплату;
 • забезпечити Замовнику можливість отримати контакти кураторів для вирішення питань організаційного характеру;
 • підтримувати комунікацію із Замовником щодо питань організації та забезпечення виконання послуг за цим Договором, а також організаційних, інформаційно-консультаційних та технічних питань, які пов’язані з порядком надання послуг, що надаються за цим Договором, або доручити виконання цих обов’язків іншим особам.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Виконавець має всі необхідні права на вебсайт та будь-які матеріали, що розміщені на ньому, у тому числі, але не виключно: текст, графічні елементи, фотографії, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

Виконавець надає право використовувати відеоролики та інші додаткові матеріали, що отримує Замовник при споживанні послуг (в т.ч. безоплатних), виключно в особистих цілях. За Договором не передбачається передача жодних майнових прав.

Договором забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрана, фотографувати, здійснювати відео- та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати на будь-яких платформах публічного доступу, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти, продавати, надавати доступ до особистого кабінету третім особам.

У випадку порушення Замовником заборон, викладених у п.12.3., Виконавець видаляє особистий кабінет Замовника на навчальній платформі без можливості відновлення та припиняє його участь у закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Замовник має право на повернення коштів, що були сплачені за надання платних послуг в обраному Замовником форматі, упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня:

 • Відправлення на електронну пошту Замовника посилання-запрошення з персональним доступом до закритого клубу, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг у межах клубу.
 • Відправлення на електронну пошту Замовника посилання та/або даних для здійснення входу особистий кабінет Замовника на навчальній платформі, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг у форматі проходження курсу.
 • Відправлення на електронну пошту Замовника посилання-запрошення до чату з куратором або аналітиком у соціальній мережі Discord або Telegram, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг у форматі проведення індивідуальних занять.
 • Відправлення на електронну пошту Замовника посилання-запрошення з персональним доступом до закритого Discord-каналу з індикаторами, якщо Замовник здійснив оплату за надання доступу до індикаторів.

Виконавець повертає сплачені кошти Замовнику лише при дотриманні наступних умов:

 • Замовник ще не отримав доступ до закритого клубу або з дня отримання такого доступу до моменту звернення з вимогою про повернення коштів пройшло менш як 14 (чотирнадцять) календарних днів, якщо останній здійснив оплату за надання послуг у межах клубу.
 • Замовник ще не переглянув на навчальній платформі матеріали перших пʼяти занять, якщо останній здійснив оплату за надання послуг у форматі проходження курсу.
 • Куратор/аналітик ще не провів жодної зустрічі в режимі відеоконференції із Замовником, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг у форматі проведення індивідуальних занять.
 • Замовник ще не отримав доступ до закритого Discord-каналу з індикаторами або з дня отримання такого доступу до моменту звернення з вимогою про повернення коштів пройшло менш як 14 (чотирнадцять) календарних днів, якщо останній здійснив оплату за надання доступу до індикаторів.

Для повернення коштів Замовник при дотриманні вимог п.13.1. та п. 13.2. має надіслати на електронну пошту Виконавця заяву в довільній формі з обов’язковим зазначенням наступних даних:

 • Реквізити Замовника, з яких було здійснено повну оплату за обраний пакет послуг;
 • Інформація про придбаний пакет послуг;
 • Інформація про суму сплачених коштів та про документ, що підтверджує сплату;
 • Зазначення обставин та причин повернення коштів;
 • Зазначення банківських реквізитів Замовника, за якими мають бути повернуті кошти, та розмір, у якому необхідно їх повернути.

До заяви додається:

 • документ, що підтверджує повну оплату пакета послуг (наприклад, банківська квитанція або квитанція від фінансового агента).
 • Виконавець ознайомлюється із заявою Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів, починаючи з наступного дня після її отримання. Виконавець може запросити в Замовника додаткову інформацію, документи та/або підтвердження. У такому разі відлік строку для ознайомлення Виконавця із заявою Замовника починається з початку.
 • Після отримання від Замовника всієї необхідної інформації та документації, Виконавець здійснює повернення коштів на вказані в заяві реквізити протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів. Даний строк може бути збільшений із причин, що не залежні від волі Виконавця, наприклад, через технічні можливості проведення транзакцій у платіжних системах.
 • Виконавець не несе жодної відповідальності за порушення вказаного строку на повернення коштів через обставини, що сталися не з його вини.

Замовнику можуть бути повернуті лише кошти, що становлять повну вартість оплаченого Замовником пакета послуг з обов’язковим врахуванням банківських комісій та комісії платіжної системи.

Виконавець не повертає Замовнику сплачену суму коштів, якщо, після здійснення оплати послуг у форматі проведення індивідуальних занять, було проведено хоча б одну зустріч із куратором/аналітиком у режимі відеоконференції. Натомість у такому випадку Замовник може самостійно прийняти рішення про перенесення всіх наступних запланованих зустрічей на період, коли останній матиме змогу споживати зазначені послуги повною мірою, або звернутися до служби підтримки з проханням обміняти оплачений пакет послуг на інший.
З урахуванням кількості вже проведених зустрічей та отриманих Замовником додаткових матеріалів у процесі споживання послуг у форматі проведення індивідуальних занять, а також актуальної вартості інших пакетів послуг, менеджерові або Виконавцем може бути запропоновано здійснити додаткову оплату для отримання обраного Замовником нового пакета послуг в обмін на вже оплачений.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, дiї іноземного ворога, загальна військова мобілізація, воєнні дії, блокади, тяжке захворювання, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними.
 • Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені індивідуально виданою довідкою Торгово-промислової палати України або її регіональними представництвами. Загальне роз’яснення та лист такої палати адресоване невизначеній особі про настання форс-мажорних обставин не може бути використане для підтвердження форс-мажорних обставин.
 • У разі, якщо зазначені обставини тривають більше, ніж 1 (один) місяць, то така Сторона зобов’язана повернутися до виконання зобов’язань за Договором. За відсутності об’єктивної можливості такої Сторони виконувати свої обов’язки, інша Сторона має право на дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку.
 • Форс-мажор не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, а лише тимчасово звільняє від відповідальності за невчасне виконання зобов’язань за Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої оплати за послуги, з приводу надання яких виникає спірна ситуація або претензія зі сторони Замовника.

Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, наслідкові збитки або шкоду, понесені Замовником, незалежно від того, яким чином вони виникли.

Виконавець не несе відповідальність за відсутність у Замовника доступу до навчальної платформи, закритих чатів та каналів у соціальних мережах через причини, що пов'язані з порушенням роботи мережі інтернет, телефонного зв'язку, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника, а також із будь-яких інших причин, що перешкоджають Замовнику споживати послуги та виникли не з вини Виконавця.

Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував матеріали, що розміщені в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord, а також інформацію, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором (в т.ч. безоплатних), зокрема в особистих чи групових зустрічах у режимі відеоконференції, а також за результати її використання Замовником. Будь-яке незаконне використання інформації Замовником, яка стала відома йому від Виконавця, повністю звільняє Виконавця від усіх юридичних та правових наслідків, пов'язаних із незаконними діями Замовника.

Інформація Виконавця, що публікується в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord, а також інформація, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором, вважається лише його оціночними судженнями. Замовник самостійно та на власний ризик користується такою інформацією і бере на себе відповідальність за втрату коштів, неотримання прибутків та будь-яку особисту шкоду та шкоду завдану іншим особам при використанні такої інформації.

Замовник попереджений та розуміє, що:

 • матеріали та інформація, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором, мають інформаційно-консультаційний характер і відображають особисту думку автора, не є індивідуальними інвестиційними рекомендаціями та адресовані невизначеному колу осіб;
 • Виконавець не має об’єктивної можливості передбачити точні результати, показники, вигляд графіків руху ціни криптовалюти, а також усі інші обставини, що можуть будь-яким чином вплинути на інвестиційний та фінансовий результат Замовника;
 • фінансові інструменти, стратегії або операції, можуть не підходити Замовнику, не відповідати його інвестиційному профілю, фінансовому становищу, досвіду в інвестиціях, знанням, інвестиційним цілям, відношенню до ризику та прибутковості;
 • визначення відповідності фінансового інструменту чи операції інвестиційним цілям, інвестиційному горизонту та толерантності до ризику є завданням Замовника;
 • Виконавець не несе відповідальності за можливі збитки Замовника в разі здійснення операцій або інвестування у фінансові інструменти, згадані в закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord або з будь-яких інших джерел, що були представлені Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором.

Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень у тому, що:

 • до навчальної платформи, закритих чатів та каналів у соціальних мережах буде завжди доступний;
 • споживання послуг за цим Договором буде для Замовника прибутковим;
 • доступ до перегляду матеріалів, що розміщуються в навчальній платформі, закритих чатах та каналах у соціальній мережі Discord буде безперебійним, своєчасним, не обмеженим у часі;
 • інформаційно-консультаційні послуги, що надаються за цим Договором, будуть відповідати бажанням Замовника.

За недотримання Правил чату при здійсненні комунікації Замовника з іншими учасниками чатів Виконавця в соціальних мережах, а також вчинення таких дій стосовно Виконавця та його представників, зокрема менеджерів, кураторів, аналітиків, Замовник може бути попереджений або вилучений із такого чату, а також позбавлений доступу перебування в інших закритих каналах Виконавця відповідно до умов Договору та Правил чату.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Строк надання платних послуг за цим Договором у частині надання персонального доступу до навчальної платформи, закритих чатів та каналів у соціальній мережі Discord обмежується строком перебування в ньому Замовника з урахуванням строку дії підписки.

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Договір може бути розірваний за добровільною згодою Сторін або за ініціативою однією зі Сторін.

Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку через порушення Замовником:

 • Умов Договору.
 • Прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що доступні в особистому кабінеті.
 • Порушення Правил чату в процесі отримання послуг за цим Договором.
  При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за вчинення ним порушень, передбачених цим пунктом.

Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку через неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Розірвання Договору в односторонньому порядку може мати наслідком припинення надання Замовнику інших послуг, зокрема припинення дії підписок до закритих каналів, доступу до навчальної платформи та припинення проведення індивідуальних занять.

Договір може бути розірваний у судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони погодили, що в разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

Текст Договору викладено українською мовою.

Виконавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Замовника.

Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції та на тих умовах, які існували на момент їх акцептування.

Місцем укладання Договору є місцезнаходження Виконавця.

У випадках не передбаченим Договором Сторони керуються законодавством України.

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності.

У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Бішко Юрій Ярославович


Місцезнаходження:

Україна, 80241, Львiвська обл., Червоноградський район, с. Немилів, вул. Зелена, буд. 23


РНОКПП: 3483407310


р/р:

UA953220010000026006310000090
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001